Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מה החשיבות של תמלול ישיבות דירקטוריון?

בחברות שונות ישנם בעלי תפקידים שונים. התפקידים השונים מבטאים ביו היתר את חלוקת הסמכויות בין האורגנים השונים בחברה בהתאם לחוק החברות ובהתאם לתקנון הספציפי של כל חברה. בהתאם לחוק החברות, ישנו דירקטוריון לכל חברה אשר מחזיר בסמכות שיורית, כלומר: כל סמכות אשר הוקנתה לו בתקנון החברה. מכיוון שישנם לא מעט עניינים שונים המצויים תחת הסמכות של הדירקטוריון שבכל חברה, חשוב מאוד לתעד את כלל ישיבות הדירקטוריון וזאת בכדי להבין כיצד הם הגיעו להחלטות כאלה ואחרות, מי היה בעד ומי היה נגד ועוד.

מהן הסמכויות של הדירקטוריון?

לדירקטוריון כאמור ישנם מגוון סמכויות כגון: קביעות תוכניות פעולה של החברה, עקרונות למימון הפעילויות של החברה וקביעת סדרי העדיפויות של פעילויות החברה, בדירת המצב הכספי של החברה וקביעת מסגרת אשראי לחברה, קביעת מדיניות השכר בחברה וקביעת המבנה הארגוני שלה, מינוי מנכ"ל או פיטורין של מנכ"ל, החלטה על הנפקה של אגרות חוב, אחראיות על עריכת הדוחות הכספיים של החברה ועוד. לא מעט מההחלטות או מהישיבות של הדירקטוריון בחברה צריכות להיות מדווחות לבעלי המניות של החברה ועל כן, כל ישיבת דירקטוריון המתכנסת חייבת להיות מתועדת בצורה הטובה ביותר. הדרך הטובה ביותר לתעד ישיבת דירקטוריון היא ללא ספק לתמלל אותה באופן מדויק ומקצועי.

מדוע חשוב לתמלל ישיבת דירקטוריון בצורה הטובה ביותר?

כאמור, לישיבת דירקטוריון יש ערך, משמעות וחשיבות רבה. על מנת להעביר את המסקנות שהגיעו אליה בישיבה באופן חד משמעי, אין ספק שיש לבחור עבור ישיבת דירקטוריון מתמלל מוסמך ומקצועי, אשר יודע כיצד לבצע את העבודה בצורה הטובה ביותר. ככל שהתמלול יהיה מדויק יותר, כך בעלי המניות של החברה יקבלו את המידע המהימן והמדויק ביותר אודות ההחלטות שהתקבלו.