Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

איך לבצע בקשה לקבלן רשום ג1

קבלן רשום ג1 היא רמת הסיווג המינימלית שאותה מקבלת חברת הבנייה או הקבלן שמבצע את הליך הרישום ועומד בו. הסיווג מגביל אותו עד היקפי בניה הנדסית של 4,334,000 ₪.  צריך לציין כי הסיווג ניתן ספציפית לתחום הנבחר מאחר ובתחומי הבנייה קיימים מקצועות אחרים כמו אינסטלציה, חשמל, תקשורת וכדומה. קבלת האישור מעידה גם כי החברה הינה רשומה ברשם הקבלנים – הגוף המסופח למשרד הבינוי והשיכון. הרישום מעניק יתרונות שונים וביניהם, השתתפות במכרזים, קבלת עובדי בנייה מהשטחים ועוד.

תהליך מסודר

על מנת לקבל את הסיווג יש להגיש בקשה לקבלן רשום ג1 אליה מצרפים מסמכים, אישורים ותצהירים שונים. תנאי המינימום לבקשה הינם השכלה רשמית ממוסדות לימוד המוכרים על ידי משרד העבודה והרווחה וכן ניסיון. הניסיון חייב להיות בביצוע פרויקטים הנדסת בנייה של במשך 5 שנים לפחות. לאדריכלים, טכנאים, מנהלי עבודה ועוד אשר עוסקים בנושא בקביעות יכולות להספיק שנתיים בלבד. כל המסמכים המוגשים חייבים להוכיח עמידה בתנאים אלו אחרת הבקשה לא תאושר. לאחר בדיקת המסמכים ובהתאם לתקנות הקיימות יינתן האישור. במידה והוא יידחה ניתן להגיש ערעור.

ייצוג

מומלץ להיעזר במומחים המכירים לעומק את אופן הגשת הבקשות, את הפרוצדורה וכדומה. החשיבות שלהם גבוהה בגלל שמסמכים חסרים או אחרים שאינם עונים על הדרישות יעכבו את ההליך, ובמקרים קיצוניים הבקשה לא תאושר. המשמעות היא עצירת התקדמות, חוסר יכולת להשתתף במכרזים ולקבל פרויקטים בדרך להכנסות ורווח. לאחר אישור הסיווג ניתן להתקדם לאורך סולם הסיווג עד לרמה ג5 בה אין כל הגבלה על היקף הפרויקט במונחי כסף או שטח. מומלץ לקבל שירות ממשרד עורכי דין בעל מוניטין המתמחה בתחום רישום קבלנים אשר נציגיו ילוו את התהליך עד לסיומו המוצלח. ובמידת הצורך, גם בהמשך.