Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

רישיון יצרן

למרות שהמונח רישיון יצרן מעורר את הרושם שמדובר על הליך פרוצדורלי להוצאת רישיון לחברה יצרנית תעשייתית, הרי שמדובר במשהו קצת שונה. רישיון יצרן כמובנו בישראל הינו האישור שמתיר למפעל בענף המזון לפעול, על פי החלטה של משרד הבריאות. חשוב לדייק ולומר כי הרישיון הזה לא מתייחס לכל עסק בתחום המזון אלא ליצרן.

כלומר, חברה מסחרית שעוסקת בייצור של מזון ומשרד הבריאות מחויב לפקח על כך שהפעלת העסק נעשית תוך שמירה על האינטרס של בריאות הציבור הרחב.

היבטים תברואתיים, תכנוניים והנדסיים

על מנת לקבל רישיון יצרן צריך העסק להוכיח כי הוא פועל כחוק, הן מבחינת הרשויות שבשטחן הוא פועל והן מבחינה תברואתית. קבלת הרישיון נעשית למעשה בשלבים שונים, כאשר תחילה צריכים לקבל אישור עקרוני לכך כי העסק נראה תקין וצפוי לפעול בצורה מיטבית מבחינה תברואתית, אחסון חומרי הגלם וכל היתר. לאחר שניתן אישור עקרוני על ידי לשכות הבריאות של משרד הבריאות, ניתן להתחיל בהקמה.

חשוב להעיר כי הפרוצדורה הזאת לא מחליפה את הצורך להוציא גם רישיון עסק כחוק. יתר על כן, ללא קבלת רישיון יצרן לא יוכל עסק בתחום ייצור המזון לקבל רישיון עסק כלל.

במידה ויינתנו הערות או הנחיות שונות לאחר הגשת התוכניות, העסק יצטרך לבצע את תיקון הליקויים בהתאם. לאחר מכן, כאשר העסק יוקם, תיערך ביקורת מדוקדקת והיא זו שתוכל לאפשר לעסק לקבל את רישיון היצרן (לאחר תשלום אגרה). הערה חשובה – עסקים מסוימים בענף המזון, למשל קיוסקים או חנויות מכולת, חנויות נוחות, מחויבים בהוצאות רישיון עסק ולא רישיון יצרן.

אך גם רישיון עסק מחייב הסכמה של משרד הבריאות, כשהקריטריונים שונים ביחס למפעל מזון המוגדר כמפעל לייצור מזון. מידע מקצועי ופרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות אתר https://estyabeles.co.il!