Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

עריכת צוואה – המדריך המלא

צוואה היא אחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר שאדם עורך בחייו. בצוואה קובע האדם למי יעבור העזבון שלו באחרית ימיו. קיימות שתי אפשרויות להורשת רכושו של האדם, כאשר האחת היא ברירת המחדל של הדין הקובעת שהרכוש יחולק לפי כללי הירושה והשנייה היא הורשה של הרכוש בהתאם לבחירה הפרטית של הנפטר, כאשר הבחירה שלו באה לידי ביטוי באמצעות צוואה שהוא הותיר אחריו.

מהי צוואה תקינה?

בצוואה תקינה חייבות להופיע הוראות בכל הנוגע לחלוקת העזבון והנחלת העיזבון וכן כוונת המצווה כי יראה בהוראות כסופיות ומחייבות. גם מסמך אחר שהוראותיו תואמות את כללי הירושה ייחשב לכשיר אם מתקיימות בו הדרישות הצורניות הקבועות בחוק הירושה.

קיימים 4 סוגים של צוואות: צוואה בכתב יד שחייבת להיכתב כולה על ידי המצווה, חייבת לשאת תאריך הכתוב בכתב ידו של המצווה וחייבת לשאת את החתימה של המצווה, צוואה בכדים שצריכה להיות כתובה אך אין חובה שהיא תיכתב בכתב ידו של המצווה עצמו והיא גם יכולה להיות מודפסת, המצווה חייב לחתום על הצוואה בפני שני עדים ולהצהיר מולם כי זוהי צוואתו, העדים צריכים לחתום על גבי הצוואה באותו המעמד שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו וכי הוא חתם כאמור וצוואה בפני רשות שעליה להיעשות בפני אחד מהבאים: שופט, רשם של בית המשפט, רשם לענייני ירושה, חבר בית דין דתי, קונסול ישראל במדינות חוץ ועוד. דרך נוספת לערוך צוואה בפני רשות היא להיעזר בשירותי נוטריון.

כמו כן, ניתן להגיש צוואה בעל פה אשר רלוונטית רק כאשר מדובר על חולה אנוש שנוטה למות או על ידי אדם שמאמין כי פניו מועדות למוות. עבור צוואה זאת חייבים להתקיים שני תנאים: תנאי אובייקטיבי כי יש סכנת מוות ממשית העומדת לפני האדם ותנאי סובייקטיבי שישנה תחושה של המצווה כי המוות אורב לו. הצוואה המדוברת תעשה בפני שני עדים כשירים ובגירים ששומרים ומבינים את לשון המצווה.

עבור עריכת צוואה בצורה הטובה ביותר שיהיה לה התוקף המשפטי הרלוונטי כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין להכנת צוואה מנוסה ומקצועי בתחום.