Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

מה עושה בודק שכר מוסמך?

במדינת ישראל נקבעו מספר חוקים המגדירים את תנאי ההעסקה של עובדים בחברות ועסקים, נוסף על קביעת סוג היחסים בין עובד למעסיק וכן החובות והזכויות המוטלות על כל אחד מהצדדים. ברוב המקרים הגדרת התנאים המחייבים את המעסיק והעובד נקבעת על פי חוזה אישי בטרם תחילת העבודה, ולחוזה יש תוקף משפטי במקרה ואחד מהצדדים מפר את התנאים הקבועים בו.

בכדי להעניק לעובדים אפשרות הגנה מפני הפרת זכויותיהם, נקבע חוק הגברת האכיפה של דיני העבודה שנועד לייעל את תהליכי האכיפה על מעסיקים שהפרו את התנאים המחייבים אותם מול עובדיהם, ולכן עליהם לשאת בסנקציות מנהלתיות בנוסף לסנקציות מתחום המשפט הפלילי-אזרחי.

על מנת למנוע את כל המצב הסבוך הזה בין עובדים למעסיקים במקרה של הפרת זכויות, ההמלצה היא להיעזר בשירותיו של בודק שכר מוסמך שיוודא כי קיימת חפיפה בין תנאי העבודה של העובדים אל מול הקבוע בחוק משפט העבודה.

מה כולל תפקידו של בודק שכר מוסמך?

בודק שכר מוסמך הוא אדם המוסמך לבצע בדיקה מקיפה של שכרם של עובדים במקומות עבודה, כאשר בדיקה זו נועדה לבצע השוואה בין דיני העבודה לבין תנאי ההעסקה וגובה השכר שהעובדים מרוויחים. לצורך כל בודק השכר בוחן את משכורות העובדים, עורך ראיונות אישיים מול עובדים, בודק את הסכמי העבודה האישיים של כל עובד ואת כלל המסקנות מגבש בדוח מפורט.

בודק שכר מוסמך לחברות ועסקים

הן מעסיקים והן עובדים רשאים להזמין את שירותיו של בודק שכר מוסמך מטעם משרד רואה חשבון בחיפה, זאת בכדי שיוכל להבטיח כי זכויות העובדים נשמרות על פי חוק. קיימת חשיבות לביצוע בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך, כיוון שכך חברות ועסקים יוכלו להיות בטוחים כי עובדיהם מועסקים בצורה חוקית ואין חשש כי יוטלו עליהם קנסות ועיצומים כספיים כתוצאה מהפרת זכויות עובדים.