Loading…

READY TO ROCK?

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Start exploring

כל הדרכים לקבל החזר מס שבח

כאשר קונים דירה משלמים מלבד תשלומי הדירה הישירים תשלומים נלווים כמו תשלום לעורך דין, תשלום למתווך, דברים שקשורים למשכנתא וכמובן שגם מיסים שונים ביניהם מס שבח. לעיתים מתברר שתשלום מס השבח היה גבוה מהסכום שהיה צריך לשלם בפועל וכי יש אפשרות לקבל החזר מס שבח בגין התשלום העודף ששולם.

מה זה בכלל מס שבח?

מס שבח הוא מס שקשור לנדל"ן. זהו מס אותו משלמים על הרווחים שנעשו ממכירה של נכס כאשר המס הוא על הרווח, זאת אומרת ההפרש בין הסכום ששולם על הנכס לסכום שהוא נמכר. זהו מס אותו משלמים בכל מצב בו יש רווח ממכירת דירה למעט במקרים בהם לאדם מגיע פטור למשל בכל מה שקשור לדירה ראשונה ששימשה למגורים וכדומה.

מתי מגיע החזר בגין תשלום מס שבח?

יש מצבים שונים בהם יש אפשרות להקטין את דרישת מס השבח ובמקרים בהם הוא שולם לקבל החזר למשל:

  • קיזוז הפסדים הוניים או עסקיים.
  • קיזוז בגין הוצאות קשורות לדירה שלא נלקחו בחשבון.
  • אי שימוש בנקודות זיכוי.

איך מקבלים החזר מס שבח בפועל?

כדי לקבל החזר מס שבח יש מספר דרכים שאפשר לפעול בהן. למשל ניתן להגיש דוח שנתי למס הכנסה במקרים בהם לא קוזזו הפסדים או שניתן לפנות לפקיד השומה לצורך תיקון המס במקרים בהם לא נלקחו בחשבון הוצאות הקשורות לדירה שיכולות להקטין את גובה המס אותו יש לשלם בפועל.

במקרים של נקודות זיכוי, אפשר לפנות למעסיק שיבצע את התיקון ואת החישוב המתאים בהתאם. במידה ויש ספק, ניתן לפנות לחברות שונות כדוגמת חברת נדלן טקס, אשר מתמחות בנושא מיסים, ולבקש בדיקה של המס ששולם והאם הוא המס האמיתי או שמגיע החזר בגין עודף מס ששולם ולקבל את ההחזר.